Предмет на дейност

Предмет на работата на НУЦТИ е да обединява академичния състав на всички факултети и департаменти на Университета и на други основни и обслужващи звена на СУ „Св. Климент Охридски“ за дългосрочна академична, научноизследователска, научно-приложна и проекционна дейност за създаване, изучаване, насърчаване и подпомагане процесите на откривателството, изобретяването, иновациите, творчеството и проектирането. Дейността на НУЦТИ е пряко следствие от академичната свързаност и взаимодействие на Университета с предучилищното, училищното и университетското образование в Република България, Европа и света, и изразява традиционната роля на Университета за създаване и развиване на образование в духа на откривателство, творчество и иновации.

Академичната, научно-изследователската, научно-приложната и проекционната дейност на Центъра включва създаването на нови академични и научни знания или научно-приложни продукти, както и такива за обосноваване и развитие на образованието и обучението в областта на иновациите и творчеството.

НУЦТИ организира конференции, семинари и други научни форуми. Участва в разработването и изпълнението на научни, приложни и развойни проекти.

Прочети повече


Публикувано на

в