Правилник за устройството и дейността на „Национален университетски център за творчество и иновации“ към СУ „Св. Климент Охридски“

Раздел първи:
Общи положения

Чл. 1. (1) Този правилник урежда устройството, дейността, организацията, структурата на органите за управление, финансирането и контрола на „Национален университетски център за творчество и иновации” към СУ „Св. Климент Охридски“.

(2) Наименованието е „Национален университетски център за творчество и иновации”. На български език наименованието на „Национален университетски център за творчество и иновации” към СУ „Св. Климент Охридски“ се предава съкратено като НУЦТИ), а на английски език се изписва по следния начин: National University Centre for Creativity and Innovations – съкратено NUCCI.

(3) Адресът на НУЦТИ е: гр. София 1504, бул. Цар Освободител 15.

Чл. 2. (1) Центърът е обслужващо звено към СУ „Св. Климент Охридски” по смисъла на чл. 25, ал. 3 от Закона за висшето образование и чл. 8, ал.1, т. 8 от Правилника за устройството и дейността на СУ.

(2) Центърът се създава, преобразува и закрива с решение на Академичния съвет на Софийски университет „Св. Климент Охридски”, по предложение на Ректора на СУ „Св. Климент Охридски“.

(3) С настоящия правилник се създават необходими условия за реализирането на дейността на НУЦТИ в СУ „Св. Климент Охридски”, произтичащи от: Конституцията на Република България, Закона за висшето образование и Правилника за устройството и дейността на СУ.

раздел втори:
предмет на дейност

Чл. 3. (1) Предмет на работата на НУЦТИ е да обединява академичния състав на всички факултети и департаменти на Университета и на други основни и обслужващи звена на СУ „Св. Климент Охридски“ за дългосрочна академична, научноизследователска, научно-приложна и проекционна дейност за създаване, изучаване, насърчаване и подпомагане процесите на откривателството, изобретяването, иновациите, творчеството и проектирането. Дейността на НУЦТИ е пряко следствие от академичната свързаност и взаимодействие на Университета с предучилищното, училищното и университетското образование в Република България, Европа и света, и изразява традиционната роля на Университета за създаване и развиване на образование в духа на откривателство, творчество и иновации.

(2) Академичната, научно-изследователската, научно-приложната и проекционната дейност на Центъра включва създаването на нови академични и научни знания или научно-приложни продукти, както и такива за обосноваване и развитие на образованието и обучението в областта на иновациите и творчеството.

(3) НУЦТИ организира конференции, семинари и други научни форуми. Участва в разработването и изпълнението на научни, приложни и развойни проекти.

раздел трети:
цели и задачи

Чл. 4. (1) Основната цел на НУЦТИ е да активизира, стимулира, реализира и интегрира научно-изследователския и проективен потенциал на Университета, предучилищни, училищни, академични и други образователни институции за директна работа по въпросите на откривателството, изобретяването, творчеството и иновациите и разпространяването на резултатите от тези дейности посредством преподаване, обучения, публикации, трансфер на знания и др. на национално, европейско и световно равнище.

Чл. 5. (1) Задачите са пряко свързани с определената основна цел на НУЦТИ и са насочени към създаване и академично, научно, методическо и методологическо осигуряване на дейността на центрове (клубове, инкубатори, академии, кръжоци, и др.) за открития, изобретения, иновации и творчество към училищата в Република България, образователни институции и организации, общински и държавни органи и структури на Република България.

(2) Центърът създава и организира състезания и олимпиади в областта на изобретенията, откритията, иновациите и творчеството

(3) Центърът може да участва в национални и международни проекти чрез органите на управление на университета.

(4) Центърът чрез органите на управление на университета може да развива стопанска дейност, свързана с основната дейност на университета и за реализацията на създаваните от него научноизследователски резултати и други обекти на интелектуална собственост.

(5) Центърът може да планира и провежда, съобразно интересите на университета и интересите на науката, съвместни изследователски и приложни проекти с други висши училища, научни организации и институции.

раздел четвърти:
устройство и управление

Чл.6. (1) Органи за управление на НУЦТИ са: Управителен съвет и Директор. Помощен орган е Научен съвет.

(2) Управителният съвет на Центъра е колективен орган за управление и се състои от 15 лица, взима решение с обикновено мнозинство и може да включва: Ректора, Заместник-ректори, Декани, Заместник-декани, настоящи или пенсионирани преподаватели на СУ „Св. Климент Охридски“, учители, експерти от МОН и РУО на МОН, експерти от обществени организации, авторитетни учени и деятели в областта и други представители на заинтересовани организации. Членовете на УС се избират от Академическия съвет по предложение на Ректора на СУ „Св. Климент Охридски” с мандат от четири години. Управителният съвет избира измежду членовете си Председател на Управителния съвет.

Управителният съвет:

1. определя правилата и процедурите за работа на УС;

2. приема годишен отчет за дейността на Центъра;

3. приема годишен отчет за финансовата дейност на Центъра;

4. предлага проекти за изменение и допълнение на правилника за устройството и дейността на Центъра;

5. приема вътрешните актове, свързани с дейността на Центъра;

6. приема стратегия за развитието на Центъра;

7. Управителният съвет има административни, методически и организационни правомощия:

  • идентифицира проблемите, темите и задачите и участва в изготвянето на план-график за дейностите;
  • създава работни групи/екипи от преподаватели, изследователи, експерти, модератори, консултанти, обучители;
  • одобрява и предлага на Директора образователни програми за обучения в контекста на заложените образователни цели и дейности в Центъра;
  • предлага на Директора, приема, реализира и контролира годишен план-график за дейността на НУЦТИ;
  • изготвя периодично списъци със студенти, асистенти, хабилитирани преподаватели и други заинтересовани лица и организации, които желаят да се включат в дейността на НУЦТИ;
  • предлага и одобрява състава на Научен съвет към НУЦТИ.

(3) Научният съвет (НС) е помощен орган със съвещателни функции за работата на Центъра. НС включва ръководители на проекти/договори, ръководители на работни групи, авторитетни учени от различни научни области и др.. Членове на НС могат да бъдат утвърдени специалисти и учени, както щатни преподаватели към Университета, така и пенсионирани преподаватели или външни за Университета лица. Директорът на Центъра е председател на Научния съвет и определя броя и състава му със свое решение, съгласно актуалните дейности на Центъра. НС се свиква за съвещания от Директора и взима своите решения с обикновено мнозинство. НС предлага на УС и на Директора експертни решения или предложения по възложените от Директора теми, идеи, проблеми или въпроси.

(4) НУЦТИ се ръководи от Директор, определен със заповед на Ректора по предложение на Управителния съвет. Директорът е хабилитирано лице с доказан опит и авторитет в областта. Директорът:

1. представлява НУЦТИ пред органите на управление на СУ „Св. Климент Охридски”;

2. представлява НУЦТИ пред външни организации, институции и фирми;

3. прави предложения пред Ректора на СУ „Св. Климент Охридски” за сключване на споразумения и договори с работодателски организации, с фирми и с институции във връзка с дейностите на НУЦТИ;

4. ръководи и контролира ефективното използване на финансовите средства и материалната база на НУЦТИ, подпомаган от Управителния съвет и неговите решения, взети с мнозинство и съобразявайки се със становището на Научния съвет.

5. осъществява оперативно ръководство на НУЦТИ и отговаря за организацията, изпълнението и контрола на дейностите на Управителния съвет, на преподавателите, на изследователите, експертите, служителите, консултантите и на студентите, които имат взаимоотношения с Центъра, осъществява връзка и синхронизира действията между дейностите на факултетите на СУ и партньорите на НУЦТИ;

6. изготвя и представя след края на всяка академична учебна година отчет за дейността на Центъра на заседание на Академичния съвет на СУ „Св. Климент Охридски”;

7. в началото на всяка академична година изготвя годишен план-график за работа на НУЦТИ, който се обсъжда от Управителния съвет и Научния съвет и се приема от Управителния съвет;

8. участва в процедури по провеждането на подбор на обучители, консултанти, експерти, изследователи и др. за осъществяване на дейностите на Центъра.

раздел пети:
Финансиране и начини на използването на средствата

Чл.7.(1) Средства за дейността на НУЦТИ се набират от:

1. Участие в национални и международни научно-изследователски проекти и дейности;

2. Приходи от осъществяване на консултантски и образователни услуги в размер, определен от УС на НУЦТИ и утвърдени от Академичния съвет.

А) Центърът извършва консултантски и образователни услуги, и с външни лица и организации, като стопанска дейност. Цените за външните лица и организации се определят с ценоразписа, определени с решение на Управителния съвет на НУЦТИ и утвърдени от Академичния съвет.

В) Приходите от дейността по буква „А“ и от дейността по проекти с финансиране се разграничават при счетоводното им отчитане.

3. Подпомагания, спонсорство и дарения.

4. Договори за изследователски и консултантски услуги с държавни институции, стопански субекти, неправителствени организации, образователни институции, и др.

5. Други допустими от закона източници, които не са в противоречие с вътрешните актове на СУ.

(2) Набраните средства по алинея 1 се използват за издръжка на Центъра и за осъществяване на неговите дейности.

(3) Финансовите и материални средства, постъпващи за подпомагане дейността на НУЦТИ от външни организации, се използват целево за изпълнението на целите и задачите на Центъра.

раздел шести:
контрол

Чл. 8. НУЦТИ разработва, съхранява и гарантира сигурността на всички документи (план-графици на ръководството, заявления, тематични проекти и план-конспекти, презентации и модели, договори, протоколи, вътрешни и контролни документи и др.).

Чл. 9. Вътрешният контрол по осъществяване на дейностите на НУЦТИ се осъществява от Ректора на СУ „Св. Климент Охридски”.

Чл. 10. Текущ контрол и всекидневен мониторинг се осъществява от Директора и от Управителния съвет.

раздел седми:
заключителни разпоредби

§1. Правилникът на НУЦТИ е приет на заседание на Академичния съвет на СУ „Св. Климент Охридски” с Протокол № 2 / 30 ноември 2022 г.

§2. Внасянето на изменения в този Правилник става по реда на неговото приемане и утвърждаване по предложение от Ректора в АС.