Пояснения от проф. д.ф.н. Александър Андонов

ОТНОСНО1:

1. Моля, посочете въпроси по темата, които ви интересуват

Аспекти на процеса за иновация с оценяването в часовете по философия

Пояснения: Преориентирането на образователния процес за осъществяване през иновации би трябвало да бъде постепенно. Основно включва: а) познаването на емблематични историческите постижения във философията като резултат от иновативен процес на откривателство, изобретателство, проектиране: б) усвояване на тези иновативни постижения като личностно развитие на обучаващите се и с това постигане на способности за иновативното им използване в съвременния им личностен и съвместен живот: в) подготовка на преподавателите да придобиват способности за разпознаване, насърчаване и оценяване на иновативните способности на обучаващите се и съответните им възможности за извършването на иновативни постижения.

Всичко това трябва да се извършва с общите усилия на философската общност в процес на изследване с осигурено финансиране.

Вероятно създаването и работенето в извънкласни форми като “клубове за иновации” с ученици, които по собствен избор се включват за участие би улеснило прехода.

Иновативни практики в преподаването по философияя, съвместна работа по проекти в областта на философията и гражданското образование

Пояснения: Иновативните практики в обучението по философия се появяват като субектно овремевявани философските и частнонаучни проблеми чрез открития, изобретявания и проектирания. Те се създават и използват съобразно нуждите за постигане на устойчиво бъдеще за по-добър живот в демократични обществени отношения. Конкретните резултати от тези осъществявания зависят от стабилността на субектното развитие на личностите и сдруженията им в демократичното гражданското общество.

Иновативни възможности за методическата подготовка на учителите по философия

Пояснения: Методическата подготовка на учителите би трябвало да е резултат от участието им в изследователския процес за познаване на творческите постижения на философията и частните науки, и качеството на личностния им опит в подпомагането на иновативното субектно развитие на обучаващите се. Например изследвания върху процеса на постигнатото от Платон (Филеб: 15d-18d) откриване на пътя за откриванията и тяхното значение за способностите на хората да бъдат сведущи или как Аристотел успява да постигне формулировката на десетте категории, които от “казаното без каквато и да е връзка всяка означава…” (Категории: Глава четвърта. 25) и т.н.

Какви платформи и мобилни приложения има и могат да се използват в часовете по философия, с цел улесняване на нови знания по предмета?

Пояснения: Образованието през иновативни процеси не може да използва формални средства, които приспособяват наличното ново знание за усвояването му от обучаващите се като основно средство. То въвежда обучаващите се в творческия процес на възникването на новото знание и ги подкрепя да го съизвършват, развивайки способностите си да го използват в личното и съвместно живеене. Разбира се трябва да се използват всякакви налични свидетелства, споделени от откриватели, изобретатели, предприематели за техните обяснения как са постигнали творческите си резултати.

Формализирането на иновативните процеси и използването им като такива е спомагателно средство.

Как да направим часа по философия приятно и запомнящо се преживяване? Как да събудим философът в нас?

Пояснения: Постигането на ново разбиране и способност Платон (Теетет: 148е- 150е) обяснява като “духовно раждане”. Няма как такова преживяване да се забрави, защото то се появява като индивидуализирана субектност на обучаващите се. Конкретните особености на това развитие се появяват в съответните проучвания на философските, технологичните и частнонаучни открития, изобретявания, проектирания, и в индивидуалното развитие на всеки обучаващ се, осъществяващ иноватини субектирания.

Компетентността за въвличането на обучаващите се в различаването на философското на всяка налична реалност, в нейната процесуална телесност, пространственост и времевост, включително и извършванията въобще, би трябвало да е базова за всеки преподавател по философия.

Иновации, игри и задачи

Пояснения: Възможни са всякакви легитимни средства за използване в навлизането и съизвършването на иновативните процеси, както и при “затвърждаване” на резултатите от тях. Те се конкретизират в зависимост от личностното развитие на обучаващите се.

Развитие на уменията, чрез иновативни подходи и реализирането им

Пояснения: Уменията са изява на субектните способности на обучаващите се. Те са

резултат от личностното им субектно развитие. Тяхната промяна преминава през осъзнаването и демонстрацията на невъзможността на наличната им субектност (наличните знания и умения) да се спрявят с търсения резултат при формулирана задача/проблем.

Развитие на меки умения

(“Меките умения са комбинация от социални умения, комуникационни умения, черти на характера или личността, нагласи, кариерни качества, коефициенти за социална интелигентност и емоционална интелигентност, наред с други, които дават възможност на хората да се ориентират в средата си, да работят добре с другите, да се представят добре и да постигат целите си с допълващи твърди умения” Уикипедия).

Пояснения: Ако сведем “меките умения” до умения да се “работи добре с другите” навлизаме в проблемите за взаимното разбиране между хората или уменията да разбираме другите “каквито те са”. Това разбиране е духовно истинно овладяване на тяхната субектност чрез собственото ни субектирана на различна от нас субектност. Извършването на това субектиране произтича от способностите ни да се одругоствяваме като други на самите себе си, които не сме, демонстрирано в биологичния растеж, стареене, научаването, забравянето, образоването и др. Субектирането на другите изисква взаимност в признаването: уважение, загриженост, толерантност, договаряне, приемане на правила и закони, както и справедливи санкции за нарушеването им.

Откритията, изобретенията и проектиранията са начините, чрез които това одругоствяване се постига. Те са в единство, но се обособяват в зависимост от водещата им роля. Няма открития, в които да не присъства изобретателност и проективност. Откриването на азбуката например предполага откриване/определянето на звуците, които се изговарят, изобретяване на знаците, с които те се означават, проектиране и организирането на записването на събития, превеждането на книгите, използването им в обучението и социалния живот.

Проектиране в обучението по философия

Пояснения: Проектирането предполага визия за реализация, която се разкрива чрез откриване, изобретяване (създаване/ осигуряване на средства) и организирането на осъществяването й.

Използването на проектирането в структурата на образователния процес би трябвало да произтича от напредъка в иновативното усвояване на откриванията и изобретяванията.

Упражнения и практика с текстове, работа с въпроси

Пояснения: Упражняванията и практиките следва да са непосредствено налични в съизвършването на творческите процеси по откриванията, изобретяванията и проектиранията. Биха могли да се различат упражнявания и практики по демонстрации на приложимост на вече постигнати откривания, изобретявания и проектирания.

Въпросите в изследователския процес се използват за разкриване на незнание, неразбиране, неспособност, които изискват преодоляване. Те принципно се различават от въпросите, с които се проверява заучено, запомнено, разбрано, налично постигнато знание.

Проектиране в часовете по философия

Пояснения: Часовете по философия би трябвало да се организират съгласно общата организация на обучението по философия.

Проекти по философия

Пояснения: Трябва да се различава философския характер на проекти по философски проблеми и философския характер на проекти по други проблеми.

Нови методики по философия, как се случва проектирането

Пояснения: Организацията на проектирането в учебния процес е конкретизация от напредъка на личностното развитие на обучаващите се в процеса на обучението. В основни линии то предполага успешен напредък в откриванията и изобретяванията.

2. Как виждате да се започне навлизането в проблематиката на иновациите като

откритие, изобретение и проектиране в часовете по философия?

Пояснения: Навлизането в проблемите на иновативния образователен процес по философия би трябвало да е синхронизиран с наличните иновативни способности на образоващите се. То трябва да предостави възможност те да покажат способностите си за философско изследване. Какви конкретни средства ще се използват зависи от наличното състояние на способностите на образоващите се. Преподавателите трябва да са подготвени да определят началното състояние.

За решаването на проблемите на образованието чрез иновации не би трябвало да се търсят решения чрез формално количествено увеличаване на административното време в училище.

Иновативният образователен процес по философия ангажира обучаващите се чрез личностното им развитие, което трябва да бъде синхронизирано с развитието на цялостността на личността им.

София, 22. 10. 2022 г.

  1. Поясненията са направени относно въпросите, вписани от участниците при попълването на заявката за участие в кръгла маса „ Процесът на иновации-откритие, изобретение, проектиране в обучението по философия“, 4.11.2022 г. и са публикувани в програмата с резюмета. / бележката се добавя за яснота , Иван Кирков/ ↩︎