История на НУЦТИ

„Национален университетски център за творчество и иновации“ към СУ „Св. Климент Охридски“ е разкрит на 30 ноември 2022 година с решение на Академическия съвет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (Протокол N 2, 2022 г., решение по т.10).

Инициатива за създаване на „Национален университетски център за творчество и иновации към СУ „Св. Климент Охридски“, от една страна, се явява естествено продължение и наследява продължителната традиция за новаторство и творчество от историята на българската духовност (например „За писмената” на Черноризец Храбър), както и на нашия Университет от самото му създаване (дори и от преди това, ако се съгласим с думите на френския посланик Годар, който в приветствието по повод 50-годишния юбилей на Софийския университет от май 1939 г. посочва, че „нашите стари френски университети поздравяват, прочее, вашия като техен съвременник. За някои от тях той е по-стар, защото от Охрид до София, от старата духовна столица до новата, връзката не е била прекъсвана.”), но от друга страна е пряко следствие от най-последните и съвременни академични постижения в областта.

През цялата си нова история Софийският университет се развива и утвърждава не само като академична и научна, но и като водеща образователна, обществена и интелектуално отговорна институция в страната. По-специално по въпросите на изобретяването, откривателството, нововъведенията и творчеството се работи активно теоретично и приложно през последните повече от 50 години.

Инициативата

Конкретната инициатива за обединяване на усилията на цялата университетска колегия, на учени и изследователи от всички факултети и департаменти на Университета, се зароди като обща идея и в резултат от академичната работа (доклади, дискусии, споделяне на опит, споделяне на практики, и др.) на проведената през Климентовите дни на 2020 година Общоуниверситетска конференция (в чийто Организационен комитет имаше представители от всички факултети и департаменти на Софийския университет, както и с участието на колеги от Университета в Битоля) на тема „Измерения на компетентността“1.

Този резултат беше затвърден в последвалия общ университетски проект на тема „Формиране на компетентности в съвременната образователна реалност“, който отново завърши с международна конференция, проведена през Климентовите дни на 2021 година2.

Замисълът за създаване на „Национален университетски център за творчество и иновации към СУ „Св. Климент Охридски“ се оформи на работна среща между колеги от много от факултетите на Университета по повод предложението на проф. Александър Андонов и д-р Мая Митренцева за организиране на национално състезание (олимпиада) за открития, изобретявания, проектирания – иновации и творчество, което състезание да се разрасне до международно, европейско и световно. По-късно, по време на обсъжданията, идеята се доразви и включи следното: от една страна, да се способства за разкриването и създаването на центрове (клубове, инкубатори, академии, кръжоци, и др.) за открития, изобретения, иновации и творчество към училищата в Република България, образователни институции и организации, общински и държавни органи и структури на Република България, както и граждански и бизнес организации, и от друга страна – академичното, научното и методическото осигуряване на тяхната дейност.

УЧРЕДЯВАНЕ

На работната среща, проведена на 1 септември 2022 година, – група колеги, сред които авторитетни учени и изследователи от Философски факултет, Физически факултет, Факултета по математика и информатика, Биологически факултет, Химически факултет, Факултета по журналистика и масова комуникация, Факултета по класическа и нови филологии, Стопански факултет, Факултета за науки за образованието и изкуствата, Факултета по педагогика, ДИИУ, Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН, държавни експерти и експерти към МОН и РУО София, учители от НПМГ и 164 ГПИЕ София, и др. – ясно и недвусмислено се прие идеята за незабавни действия по създаването на „Национален университетски център за творчество и иновации към СУ „Св. Климент Охридски“, на който се възлагат надежди да помогне в най-висша степен и посредством най-висшето възможно знание за реализирането на идеята, посочена по-горе.

  1. За общоуниверситетския характер на конференцията виж Сборника от конференцията:съст. Адриана Дамянова, Марија Маленковска Тодорова, Невена Панова, Деница Хинкова, Емилия Караминкова-Кабакова, Юлия Йорданова-Панчева, Иван Кирков; Измерения на компетентността, сборник с доклади от международна научна конференция , проведена в рамките на Климентовите дни на Алма Матер, София, УИ „Св. Кл. Охридски“, 2020 година, ISBN: 978-954-07-5328-7 ↩︎
  2. Виж в Сборника от Конференцията: съст. Татяна Томова, Елена Калфова, Формиране на компетентности в съвременната образователна реалност, сборник с доклади от международна научна конференция , проведена в рамките на Климентовите дни на Алма Матер, София, УИ „Св. Кл. Охридски“, 2021 година, ISBN 978-954-075499-4 ↩︎