Стратегия за развитие на НУЦТИ

Националният университетски център за творчество и иновации към СУ „Св. Климент Охридски“ е учреден на 30 ноември 2022 година с решение на Академическия съвет на СУ „Св. Климент Охридски“ (Протокол № 2/2022 г., решение по т. 10). Центърът е продължение на вековната традиция за новаторство и творчество в историята на българската духовност; носител на съвременните академични постижения в областта на творчеството и иновациите. През цялата си нова история Университетът се развива и утвърждава като академично и научно средище; същевременно – като водеща образователна, обществена и интелектуално отговорна институция в България, която има съществен принос в изобретяването, откривателството, нововъведенията и творчеството.

 • Центърът е обслужващо звено към СУ „Св. Климент Охридски” по смисъла на чл. 25 (3) от Закона за висшето образование и чл. 8 (1), т. 8 от Правилника за устройството и дейността на СУ.
 • Управителният съвет е колективен орган за управление, състоящ се от 15 човека; председател на УС – проф. дсн Цветан Давидков.
 • Директорът ръководи и представлява Центъра – проф. д-р Веселин Дафов.
 • Научният съвет е помощен орган със съвещателни функции.
Визия

НУЦТИ работи за устойчиво, справедливо и мирно обществено развитие чрез творчество и иновации като най-висш израз на човешкото достойнство. Организацията допринася за овладяване на социалните, културните и природните преобразувания така че да се уважава човешкото достойнство и да се гарантира мирният и природосъобразен живот на хората. Следва убеждението за единство на творческия процес и личностното развитие на човека и създава условия за творчески постижения в обществото, науката, образованието, изкуствата, културата, технологиите и спорта.

Мисия

НУЦТИ развива познанието в областта на творчеството и иновациите и работи за създаването на знания, умения, компетентности и нагласи за творческо и иновативно мислене и поведение. Специално внимание обръща на младите хора – деца, ученици и студенти. Центърът предлага и популяризира творчески и иновативни решения сред заинтересованите страни, създавайки постоянно действащи мрежи за обмен на идеи и практики.

НУЦТИ изследва и проектира темата за творчеството и иновациите с акцент върху интердисциплинарна, общоуниверситетска и общоакадемична научноизследователска, практико-приложна, иновационна и образователна дейност.

НУЦТИ създава цялостна академична среда за научно-изследователска и проектна дейност. Предоставя експертизи, консултации и услуги в очертаното тематично поле. Отговаря на обществените очаквания Университетът да подпомага продължаващото през целия живот образование и усъвършенстване на квалификацията на кадрите.

НУЦТИ се ангажира с инициативи, събития и проекти, които допринасят за реализирането на политики и законодателни промени в областта на творчеството и иновациите на национално и международно равнище.

Особености и основания
 • В общността на Университета и ключовите му партньори е налице споделено разбиране за необходимостта от конкретно и категорично поставяне на темата за творчеството и иновациите, за необходимостта от сътрудничество и отвореност между всички области на човешкото познание. Поради това НУЦТИ се стреми към целенасочена конкретна работа за творчество и иновации на всички нива: образование – обществени политики – законодателство. Центърът се стреми към постигане на единство и обединяване на капацитета на факултетните академични области и тези на университетските партньори.
 • Общоуниверситетският характер на НУЦТИ гарантира съществуването на общо академично звено, в което се обединяват знанията, уменията, опитът и компетентността на учени и изследователи от всички научни области. Това създава възможности за по-силна интеграция между отделните академични направления и благоприятства развитието на академичното общуване между факултетите на високо равнище. Замисълът и предметът на дейност на Центъра дават основания да се приеме, че той – сам по себе си – е иновативен проект.
 • Като представител и академично звено на СУ „Св. Климент Охридски“ НУЦТИ се позиционира като партньор на МОН, РУО, детски градини и училища, университети, държавни структури на централно, регионално и местно равнище; европейски и други институции – Европейската комисия, Съвета на Европа; ООН – ЮНЕСКО; граждански и културни организации; бизнеса. Дейността на Центъра е практическа реализация на идеята за необходимата свързаност на науката и образованието с бизнеса, индустрията, изкуствата, културата, спорта, обществения и политическия живот, медиите; различни общности и т.н.
 • Предимства на НУЦТИ са: натрупан социален опит, добро академично взаимодействие, постигнато обединение, разбиране сред експерти в РУО и МОН, наличие на конкретни проекти, огромен академичен потенциал по отделни области, дългогодишен опит в методиката на преподаване по отделни области, опит в организирането на структури, опит в организирането и провеждането на национални състезания и олимпиади, опит в изработването на публични политики и др.
 • Дейността на НУЦТИ предоставя реални възможности за реализиране на проекти с висока добавена стойност, включително чрез привличане на ключови фигури от бизнеса и политиката в дейността на Центъра (напр. в Научния съвет към Центъра), чрез включване на доброволци (напр. студенти, докторанти, ученици) чрез реализиране на тематични стажове, ангажиране на факултетните колегии по конкретни проекти и др.
Цели и дейности
 • Създаване на центрове за открития, изобретения, иновации и творчество (клубове, инкубатори, академии, кръжоци, и др.) към детските градини и училищата в Република България; към граждански образователни институции и организации, общински и държавни органи и структури; училищни общности (учители, администрация, родители и др.), както и бизнес организации. Академично, научно и методическо осигуряване на дейността на тези центрове, Подготвяне учебни материали, включително базирани и на генеративни програми за изкуствен интелект.
 • Организиране на национално състезание (фестивал, конкурс, олимпиада) за открития, изобретяване и проектиране с цел иновации и творчество, което да прерасне в европейско и световно.
 • Създаване на мрежи: академична мрежа, мрежа на заинтересованите, вкл. потребители (работодатели) и публични власти (държавни агенции и общини).
 • Разработване на модели за творчество и иновации в науката, техниката, хуманитаристиката, изкуствата, спорта, политиката, социалния живот и др.
 • Реализиране на пилотни проекти по места с цел конкретно насочване на вниманието към темата за творчество и иновации чрез сдружаване.
 • Реализиране на теоретични разработки по темата за творчеството и иновациите. Академичен обмен в областта на знанието за творческото и иновативното мислене и развитие.
 • Участие в изработването на Планове и Програми на европейско, държавно, общинско ниво за развитие на творчеството и иновациите в Република България и Европейски съюз.