Кръгла маса „Процесът на иновации – откритие, изобретение, проектиране в обучението по философия“

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО СОФИЯ-ГРАД

4.11.2022 г.

ПРОГРАМА

11.45 ч. -12.00 ч. – Въвеждащо изказване и начало на срещата – 11.45 ч. -12.00 ч.

Заявените изказвания

12.00 ч. – 12.15 ч.- проф. д.ф.н. Александър Андонов – СУ „Св. Кл. Охридски“, ФФ –

„За някои общи предпоставки“.

Представя се значението на познаването на онтологията на субектирането на времевеенето във философското творчество и изискването за съизвършването му в обучението през открития, изобретявания и проектирания.

12.15 ч.–12.30 ч. – доц. д-р Цветина Рачева – СУ „Св. Кл. Охридски“, ФФ –

„ Дедуктивно-индуктивното създаване на начало“

12.30 ч. -12. 45 ч.- проф. д-р Веселин Дафов – СУ „Св. Кл. Охридски“, ФФ –

„Иновацията като одействителностена онтология“.

В темата се използват разбиранията за онтологията като създаване, сътворяване и пораждане на категории, понятие и идеи. Казано по друг начин – получаване на ново битие, но и небитие [на реалността]. Именно последното е и онтологичното основание за неопределеността в създавателския и творческия акт (действие). Въпросната неопределеност възниква колчем започнем да действаме с оглед на това като не е, на това, което го няма, на отсъстващото, на неналичното, на небитието. Именно и това, често пъти се явява основна пречка [задръжка, аргумент, основание (псевдо-)] да не се предприемат изобретателски, откривателски и творчески действия. – били те обектни (предметни) или субектни. предметността. Самата онтология на действителността включва, изисква единството на битие и небитие и така да се каже, действителността по онтология е действително противоречива (примирява противоречиви действия, актове). Ето защо и иновацията, взета като действие по въвеждане на новото в действителност – без значение дали новото се мисли като намерено, открито, изобретено, създадено или сътворено – изисква примиряване с неопределеността, която има своя произход в небитието, единено с битието. Въпросната неопределеност също може да бъде познавана и за нея също може да се прави наука, но тази наука винаги предполага именно единството на битие и небитие. особено това важи за науките за субектното, които се ангажират да познават субектното (живото, социалното, душата, духовното и т.н) в нейната действителност и конкретно-действително да подкрепят и приемат самосъздаващото се, а не само абстрактно и формално.

12.45 ч. – 13.30 ч.- Дискусия по изказванията и предварително зададените въпроси.

13.30 ч. – 13.45 ч. – Предложения за нови дискусии, инициативи и др.

ПРОЦЕСЪТ НА ИНОВАЦИИ-ВЪПРОСИ1

Моля, посочете въпроси по темата, които ви интересуват

 • Аспекти на процесът за иновация с оценяването в часовете по философия.
 • Иновативни практики в преподаването по философия, съвместна работа по проекти в областта на философията и гражданското образование.
 • Иновативни възможности за методическата подготовка на учителите по философия.
 • Какви платформи и мобилни приложения има и могат да се използват в часовете по философия, с цел улесняване усвояването на нови знания по предмета?
 • Как да направим часа по философия приятно и запомнящо се преживяване? Как да събудим философът в нас?
 • Иновации, игри и задачи
 • Развитие на уменията, чрез иновативни подходи и реализирането им.
 • Развитие на меки умения; проектно-базирано обучение
 • Проектиране в обучението по философия
 • Упражнения и практика с текстове, работа с въпроси.
 • Проектиране в часовете по философия
 • Проекти по философия
 • Нови методики по философия, как се случва проектирането.
 • Има ли изпробвани иновативни методи, които са дали вече резултат?
 • Субектирането на времевеенето във философското творчество.
 • Как иновациите спомагат за визуализиране на философски идеи?
 • Как ще протича интегрирано обучението по философия и други предмети чрез средствата на съвременните технологии в часовете по философия?
 • Обучение по философия чрез интерактивна дъска – възможно ли е?
 • Каква същност и проявления на иновациите се визират?
 • Какво поле на действие и въздействие имат?“
 • Как да се синхронизират /съгласуват/ съвместяват иновациите като откритие, изобретение и проектиране със съществуващото, както и „помежду“ си, когато се осъществяват множество едновременни наемания?

Как виждате да се започне навлизането в проблематиката на иновациите като откритие, изобретение и проектиране в часовете по философия?

 • Прилагане на иновативни методи на обучение
 • С дискусия
 • Повече часове или за сметка на теми от материала, тъй като учениците не са склонни към самостоятелни проучвания извън часовете.
 • Работата с текстове
 • С игра и практикуване
 • Чрез осъзнаване спецификата на овременяването в творческия процес при философските изследвания.
 • През онагледяване на философски идеи, което, струва ми се ,няма да профанизира и принизи , а напротив, ще направи по-интересно и по-конструктивно обучението по философия в средното училище.
 • Необходимо е да се създаде от учителя по философия база данни, както тематично, така и с автори, които да използва интерактивно.
 • Проекция и рефлексия в тематичен съдържателен план и методологично въздействие на аудиторията .
 • Мисля, че започване на „навлизане“ е заемане с изучаване на „самата проблематика“, което може да става с дискусии, самостоятелни или екипни проучвания, проекти и т.н. Насърчаване и подомагане в наемане с иновации- открития, изобретения, проектирания в полето на личностните интереси, вероятно е още по-перспективно. Това са само допускания, разбира се.
 • Като дедуктивно-индуктивно полагане на начало.

ПОЯСНЕНИЕ:

Организирането на онлайн кръгла маса на тема Процесът на иновации – откритие, изобретение, проектиране в обучението по философия е съобщено на съвещанието с учителите по философия в София през септември 2022 г. Във връзка с това е публикувано и писмо с покана за участие и регистрация на сайта на Регионално управление на образованието в София. По повод на регистрацията и тъй като проблематиката е нова за нас като практика, към колегите е отправена молба да споделят вижданията си относно началото на работата в учебните часове, като отговорят на два въпроса във формата за участие. С формулирането на въпросите и получаване на отговори, организаторите преценяват, че това би помогнало на заявилите изказване колеги и на ефективността на събитието.

Също така е направено пояснение, че при обобщаване /събиране/ на отговорите и изпращането им до всички участващи, няма да бъдат съобщавани авторите и съответно институцията /училище, университет/ на авторите на двата вида въпроси.

 1. Въпросите са вписани от участниците при попълването на заявката за участие в Кръглата маса. ↩︎