Мисия

НУЦТИ развива познанието в областта на творчеството и иновациите и работи за създаването на знания, умения, компетентности и нагласи за творческо и иновативно мислене и поведение. Специално внимание обръща на младите хора – деца, ученици и студенти. Центърът предлага и популяризира творчески и иновативни решения сред заинтересованите страни, създавайки постоянно действащи мрежи за обмен на идеи и практики.

НУЦТИ изследва и проектира темата за творчеството и иновациите с акцент върху интердисциплинарна, общоуниверситетска и общоакадемична научноизследователска, практико-приложна, иновационна и образователна дейност.

НУЦТИ създава цялостна академична среда за научно-изследователска и проектна дейност. Предоставя експертизи, консултации и услуги в очертаното тематично поле. Отговаря на обществените очаквания Университетът да подпомага продължаващото през целия живот образование и усъвършенстване на квалификацията на кадрите.

НУЦТИ се ангажира с инициативи, събития и проекти, които допринасят за реализирането на политики и законодателни промени в областта на творчеството и иновациите на национално и международно равнище.

Прочети повече


Публикувано на

в